Strona główna » O firmie » Regulamin i warunki sprzedaży

Regulamin i warunki sprzedaży

§1

ZASADY OGÓLNE

Punkt 1.

Regulamin dotyczy:

a) zasad współpracy pomiędzy Klientem a Zakładem Kamieniarskim Gran Marmi z siedzibą w Stegnie pod adresem:

 • 82-103 Stegna, ul. Gdańska 26A,

oraz filią zakładu pod adresem

 • 82-100 Nowy Dwór Gdański, Jazowa 45

Punkt 2.

Za przyjęcie zamówienia uważa się podpisaną umowę/zamówienie i wpłatę zaliczki.

Punkt 3.

Kolory prezentowane na fotografiach mogą się różnić od rzeczywistych.

Punkt 4.

Gran Marmi zastrzega sobie możliwość występowania różnic w tonacji kolorystycznej, odmiennych przerostów i układu użylenia, w stosunku do prezentowanych płyt wzorcowych i próbek materiałowych. Różnice te są zjawiskiem naturalnym dla materiałów kształtowanych strukturalnie przez przyrodę i nie stanowią podstawy do wnoszenia reklamacji i podnoszenia roszczeń majątkowych.

Punkt 5.

Przedstawienie produktu w materiałach reklamowych nie jest równoznaczne z aktualnym stanem magazynowym firmy. Dostępność należy uzgodnić ze Sprzedawcą.

§2

TERMINY, ROZLICZENIA

Punkt 1.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe nie z jego winy, będące  skutkiem złych warunków atmosferycznych, nieterminowego dostarczenia materiału przez dostawców, czy innych zdarzeń niezależnych od Sprzedającego. W przypadku rażącego opóźnienia Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu zaliczki. Inne roszczenia nie przysługują. Za rażące naruszenie terminu uważa się 8 tygodni od terminu wskazanego w druku zamówienia lub umowie.

Punkt 2.

W przypadku rezygnacji ze zlecenia z winy Klienta, Sprzedający ma prawo zaliczkę zachować.

Punkt 3.

 1. W przypadku zwłoki 3 dni w zapłacie należności, Sprzedającemu –  Gran Marmi przysługuje prawo zatrzymania i w wykonaniu tego, Sprzedający zastrzega prawo kompletnego demontażu wszystkich elementów budowlanych objętych umową lub zamówieniem.
 2. Sprzedający zwolni zatrzymane rzeczy z chwilą zapłaty należności głównej.
 3. Klient ma prawo odbioru zatrzymanych rzeczy, na własny koszt w siedzibie Gran Marmi 82-100 Nowy Dwór Gdański, Jazowa 45 lub 82-103 Stegna, Gdańska 26A, odpowiednio do miejsca podpisania umowy/zamówienia i nie obejmuje powtórnego montażu.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe przez to szkody jak pozostałości kleju czy zaprawy lub uszkodzenia innych elementów mających bezpośrednie łączenia z elementami objętymi tą umową.
 5. Powyższe okoliczności nie zwalniają Klienta od obowiązku zapłaty pełnej wartości brutto zamówienia. W takiej sytuacji, po uregulowaniu w/w wartości zdemontowane elementy budowlane objęte zamówieniem stają się własnością Klienta, w takim stanie w jakim zostały zdemontowane włącznie z uszkodzeniami.

Punkt 4.

Klient zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w dniu zamówienia na co otrzymuje potwierdzenie wpłaty. Pozostałą część Klient reguluje w terminie wskazanym w dokumencie sprzedaży.

Punkt 5.

Towar zapłacony, nieodebrany przez Klienta w ciągu 6 miesięcy staje się własnością Gran Marmi w zamian za koszty należytego przechowywania wyrobów z kamienia.

Punkt 6.

Termin montażu ustanawiany jest w tygodniach ze wskazaniem tygodnia w roku kalendarzowym. Dokładny dzień montażu ustalany jest drogą telefoniczną.

Punkt 7.

Podpisany dokument odbioru jest równoznaczny z ilościowym i jakościowym protokołem odbioru materiału przez Klienta.

§3

TRANSPORT

Punkt 1.

Transport odbywający się samochodem Sprzedającego do 3,5t., bezpośrednio do miejsca wskazanego do Klienta liczony jest według stawki 1,70 zł brutto za 1km ładowny.

Punkt 2.

Towar przewożony pojazdem Klienta lub najętą przez niego firmą transportową nie podlega reklamacji.

Punkt 3.

Miejscem odbioru towaru bez usługi transportu jest pod adresem – Gran Marmi 82-100 Nowy Dwór Gdański, Jazowa 45.

§4

REALIZACJA

Punkt 1.

Tolerancja wymiarowa elementów ciętych wynosi 2 cm.

Tolerancja pomiarowa wynosi 2 cm.

Tolerancja montażowa wynosi 2 cm.

Punkt 2.

Przy wymiarach elementów ciętych powyżej 2,0m należy potwierdzić dostępność.

Punkt 3.

Klient jest zobowiązany do wskazania dokładnego adresu i miejsca wykonania usługi lub dostawy materiału w dniu składania zamówienia.

Punkt 4.

Szczegółowy opis prac powinien zostać uwzględniony w umowie/zamówieniu.

Punkt 5.

Dodatkowe prace nie wyszczególnione w umowie/zamówieniu wynikłe w trakcie montażu wycenione zostaną niezależnie od umowy/zamówienia oraz płacone są w całości z góry, na co Klient otrzymuje stosowny dokument.

Punkt 6.

Gran Marmi nie daje gwarancji na prace na powierzonym przez Klienta materiale lub wymiarach.

Punkt 7.

Wyceny indywidualne ważne są 3 tygodnie jeśli nie zaznaczono inaczej.

§5

GWARANCJE, REKLAMACJE

Punkt 1.

Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące.

Punkt 2.

W przypadku zgłaszania reklamacji Klient zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia fotografii przedmiotu reklamacji, opatrzonych datą, oraz pisemnego szczegółowego ustalenia zakresu reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie w/w dokumentów. W razie wątpliwości Klient zobowiązany jest zasięgnąć informacji w Gran Marmi jak prawidłowo zgłosić reklamację.

Punkt 3.

Reklamacje należy zgłaszać:

 • drogą pocztową
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • telefonicznie
 • osobiście w siedzibie firmy Gran Marmi 82-100 Nowy Dwór Gdański, Jazowa 45

Punkt 4.

Prace dodatkowe wykonane poza zakres umowy i bez uzgodnienia z Gran Marmi powodują utratę gwarancji na elementy lub usługę.

Punkt 5.

Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta z całkowitego rozliczenia za materiał, transport lub usługę. Reklamacje na materiał będą rozpatrywane po uprzednim zapłaceniu całości za materiał, a reklamacje na montaż będą rozpatrywane po uprzednim uregulowaniu należności również za montaż. Od tej zasady można odstąpić w wyjątkowych przypadkach.

Punkt 6.

Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w sposób polubowny a ewentualne upusty i korekty będą rozliczane na podstawie faktur korekt lub w szczególnych przypadkach kwota faktury końcowej będzie pomniejszona o ustalony między stronami upust. Ustalenia upustu winny mieć formę pisemną lub upustem jest różnica pomiędzy zamówieniem/umową a fakturą końcową.

Punkt 7.

Gwarancja na nagrobki nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikających z naturalnych osuwisk terenu, prac przy sąsiednich grobach, czy wyjątkowych zjawisk atmosferycznych jak wichury lub powodzie a także usytuowania nagrobka na gruncie nie nadającym się trwale unieruchomić.

§6

NAGROBKI

Punkt 1.

W momencie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki, na co otrzymuje potwierdzenie wpłaty. Kolejną część należności Klient płaci w chwili wykonania. Pozostałą kwotę Klient jest zobowiązany wpłacić najpóźniej do 3 dnia po zakończeniu montażu, na co również otrzymuje stosowny dokument. Towar do czasu całkowitej zapłaty pozostaje własnością Gran Marmi.

Punkt 2.

W momencie składania zamówienia Klient zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego, pod który brygada monterska będzie się kontaktować w celu potwierdzenia lub wskazania przez Klienta dokładnego miejsca montażu. Pod numer ten z Klientem będzie się również kontaktować Gran Marmi w celu innych ustaleń lub zmian.

Punkt 3.

Miejsce montażu wskazuje Klient poświadczając własnoręcznym podpisem w umowie/zamówieniu.

Punkt 4.

Przekazanie treści napisów do wykonania na tablicy napisowej.

a) w przypadku składania zamówienia w siedzibie Gran Marmi, Klient jest zobowiązany do własnoręcznego potwierdzenia podpisem napisu jaki ma zostać wykonany na tablicy napisowej lub nagrobku. Dane należy przekazać dużymi, drukowanymi literami wpisując je do umowy/zamówienia.

b) w przypadku zamówienia i realizacji sprzedaży drogą internetową dowodem na wskazaną treść tablicy napisowej jest korespondencja pocztowa, faksowa lub prowadzona za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku Gran Marmi nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ze strony Klienta, w tym tzw. „błędy-literówki”, nawet oczywiste. Dlatego Klient zobowiązany jest należycie sprawdzić dokładność przesyłanych do Gran Marmi danych do wykonania na tablicy.

c) treści napisów do wykonania na tablicy napisowej zgłaszane drogą telefoniczną lub za pomocą wiadomości typu SMS nie będą uwzględniane.

Gran Marmi nie ponosi odpowiedzialności za treści napisów do wykonania na tablicach napisowych przekazywanych przez Klienta inaczej niż według zasad niniejszego regulaminu.

Punkt 5.

Na parapecie, Gran Marmi umieszcza niewielką naklejkę z nazwą wykonawcy oraz danymi kontaktowymi co identyfikuje dany nagrobek z jego wykonawcą. Treść napisu:

Gran Marmi

Stanisław Zielke

(55) 247 81 64

Punkt 6.

Pozwolenie na wjazd na cmentarz oraz związane z tym procedury, dokumenty i opłaty organizuje i ponosi Klient, chyba że zaznaczono inaczej w opisie prac w umowie/zamówieniu.

§7

PŁYTKI, PARAPETY, SCHODY, BLATY, KOMINKI, INNE ELEMENTY

Punkt 1.

W momencie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do wpłaty 30% zaliczki, na co otrzymuje potwierdzenie wpłaty.

a) w przypadku zakupu samego materiału bez montażu, zapłata reszty następuje najpóźniej w momencie odbioru towaru.

b) w przypadku zakupu materiału z usługą montażu Klient płaci najpóźniej do dnia zakończenia wykonania usługi, najpóźniej 3 dni po wykonaniu tej usługi na co otrzymuje stosowny dokument. Towar do czasu całkowitej zapłaty pozostaje własnością Gran Marmi.

Punkt 2.

Termin montażu ustanawiany jest w tygodniach ze wskazaniem danego tygodnia w roku kalendarzowym.

Punkt 3.

W momencie składania zamówienia Klient zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego, pod który brygada monterska będzie się kontaktować w celu potwierdzenia lub wskazania przez Klienta dokładnego miejsca montażu. Pod numer ten z Klientem będzie się również kontaktować Gran Marmi w celu innych ustaleń lub zmian.

Punkt 4.

Miejsce montażu wskazuje Klient poświadczając własnoręcznym podpisem w umowie/zamówieniu.

Punkt 5.

Elementy kamienne na zewnątrz budynków takie jak stopnie, podesty lub posadzki, które bezpośrednio użytkuje się chodząc po nich, winny być wykonywane w powierzchniach antypoślizgowych, niepolerowanych, o czym Gran Marmi informuje Klienta. Ostateczna decyzja co do wyboru rodzaju powierzchni tych elementów należy jednak do Klienta. Gran Marmi nie bierze odpowiedzialności za wypadki wynikłe z poślizgnięcia się na elementach kamiennych polerowanych zastosowanych na zewnątrz na życzenie Klienta.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Punkt 1.

Gran Marmi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Warunków Sprzedaży. Klienta obowiązuje Regulamin i Warunki Sprzedaży dostępne w siedzibie Gran Marmi w momencie składania przez niego zamówienia – nie obowiązują Klienta późniejsze zmiany dla tego zamówienia.

Punkt 2.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i Warunkach Sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.